Atos

SRQ125436 - Verpleegkundige VV-AA

Work location:
Utrecht
Starting date:
11.02.2019
Ending date:
30.04.2019
Hours per week:
36

Verpleegkundige VV-AA

Interne linkFunctiebeschrijving         
                       
Gebruik voor het opstellen van een functiebeschrijving dit format. Het format geeft aan wat er in een functiebeschrijving beschreven moet zijn. De verschillende onderdelen zijn voorzien van een toelichting.
 
Overleg voor het opstellen van een functiebeschrijving eerst met de P&O adviseur of er niet al een vergelijkbare functiebeschrijving binnen uw divisie bestaat. Wanneer de functie inderdaad (opnieuw) beschreven moet worden kunt u via de P&O adviseur desgewenst referentiemateriaal opvragen van vergelijkbare functies in het UMC Utrecht.
 
 

In te vullen kolom
  1. Functienaam
C100101 Verpleegkundige VV-AA-0043
  1. Plaats in de organisatie
 

 
  1. Doel van de afdeling
  1. Doel van de functie
Het uitvoeren van gedelegeerde werkzaamheden binnen het verpleegkundige zorgproces van de patiënt om binnen de kaders van het patiëntenzorgbeleid, het medisch behandelplan en het verpleegplan, te komen tot realisatie van het geplande verpleegkundige zorgproces dat bevordert dat de patiënt zo snel en effectief mogelijk de zorg ontvangt die zijn of haar situatie vereist.

 

 

  1. Resultaatgebieden
A. Verpleegkundig zorgproces
1. Planning verpleegkundig zorgproces lagere complexe patiënt
2. Uitvoering verpleegkundig zorgproces
3. Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
 
B. Coördinatie van het zorgproces
 
C. Kwaliteitsproces
 
D. Begeleiden van studenten/stagiairs/medewerkers
 
 
A. Verpleegkundig zorgproces
1. Planning verpleegkundig zorgproces lagere complexe patiënt
Inventariseren en vastleggen van alle relevante gegevens van de patiënt (diagnose, opname indicatie, persoonlijke gegevens) om op basis van het medisch behandelplan en protocollen, procedures, standaarden en verpleegkundige inzichten te komen tot een voorstel voor de planning van de verpleegkundige zorg waarin probleem, doel, activiteiten en evaluatiemomenten zijn opgenomen.
 
Activiteiten
•    zorgt voor benodigde informatie, teneinde de senior-verpleegkundige in staat te stellen het
verpleegplan actueel en op de patiënt afgestemd te houden
•    bundelt relevante schriftelijke informatie
•    voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde relevante informatie te verzamelen
•    observeert de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
•    voert gesprekken met de patiënt (en/of familie/naasten) teneinde het voorgestelde verpleegplan te bespreken
•    doet een voorstel tot een verpleegplan aan de senior-verpleegkundige, dat past bij de zorgvraag van de
lagere complexe patiënt
 
2. Uitvoering verpleegkundig zorgproces
Uitvoeren van de gedelegeerde verpleegkundige zorg op basis van het opgestelde verpleegplan opdat de patiënt de verpleegkundige zorg krijgt die leidt tot realisatie van de behandel en verpleegkundige doelstellingen.
 
Activiteiten
•    op behoefte afgestemde voorlichting geven aan de patiënt, en/of familie/naasten
•    geven van instructie en/of educatie aan patiënt en/of aan familie/naasten
•    uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
•    ondersteunen bij, en zo nodig overnemen van lichamelijke verzorging
•    bieden van psycho-sociale zorg
•    informeert de senior-verpleegkundige over bevindingen
 
3. Evaluatie uitvoering verpleegkundig zorgproces
Continu afstemmen van de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg met de individuele patiënt om tot systematische vastlegging van gegevens te komen die bijstelling van het zorgproces door de senior-verpleegkundige mogelijk maakt.
 
Activiteiten
•    herhaaldelijk inschatten of de gedelegeerde werkzaamheden nog binnen het eigen
deskundigheidsgebied vallen
•    gesprekken voeren met de patiënt (en zo nodig familie/naasten) over de voortgang en eventuele knelpunten
 in de zorgverlening
•    observeren van de patiënt teneinde relevante informatie te verzamelen
•    bespreken van de knelpunten in de zorg met de senior-verpleegkundige of diens waarnemer
•    doen van voorstellen voor aanpassingen van het verpleegplan aan de senior-verpleegkundige
•    schriftelijk vastleggen van informatie over de voortgang van het zorgproces
 
B. COÖRDINATIE VAN DELEN VAN HET ZORGPROCES
Binnen de dienst coördineren van de gedelegeerde deeltaken, zodat, uitgaande van de behandel- en verpleegdoelen, de patiënt een afgestemd en geïntegreerd aanbod aan zorg heeft gekregen binnen de daartoe gestelde tijd.
 
Activiteiten:
•    per dienst het eigen werk, voortkomend uit het verpleegplan, plannen en uitvoeren in afstemming
met anderen
•    informeren van de senior-verpleegkundige over de voortgang van gedelegeerde zorgtaken
•    ad hoc zaken mbt medisch of paramedisch beleid tijdens de dienst bespreken met betreffende professional
•    deelnemen aan besprekingen over de verpleegkundige, individuele patiëntenzorg
•    afstemmen van de uitvoering van de zorgactiviteiten met andere zorgverleners
 
C. KWALITEITSZORG
Signaleren van de knelpunten en met leidinggevende bespreken van de gewenste situatie en het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de gewenste situatie.
 
Activiteiten
•    signaleren van knelpunten in de zorgverlening
•    inbrengen van voorstellen in (teambesprekingen of bij de afdelingsgebonden kwaliteitsgroep
•    mee uitvoeren van verbeteringen in de praktijk
 
D. BEGELEIDEN VAN STUDENTEN/STAGIAIRS/MEDEWERKERS
Geven van werkbegeleiding aan toegewezen studenten/stagiairs/medewerkers in de uitvoering van werkzaamheden op basis van het opgezette begeleidingsplan om kennis en vaardigheden over te dragen die leiden tot realisatie van de in het begin van de leerperiode vastgelegde doelstellingen voor de studenten/stagiairs/medewerkers
 
Activiteiten
•    uitvoeren van het begeleidingsplan
•    inwerken arts-assistenten en co-assistenten voor zover het de samenwerking met de verpleegkundige betreft
•    informeren van de senior-verpleegkundige over de realisatie van de begeleidingsdoelen
•    geven van feedback op leerresultaat en de wijze waarop dit vergaard is
 
Beoordelingscriteria
1 Kwaliteit van de verleende zorg, zich o.a. uitend in:
•    aantal patiënten in relatie tot de complexiteit van zorg
•    kwaliteit van de voorgestelde verpleegplannen in relatie tot de situatie van de patiënt
•    kwaliteit van de voortgangsrapportages
•    kwaliteit van de uitvoering van zorg volgens de hiertoe opgestelde richtlijnen
•    snelheid in combinatie tot kwaliteit waarmee actie wordt ondernomen op problemen
•    patiënttevredenheid door uitvoeren van patiëntevaluaties (PM)
 
2 Kwaliteit van coördinatie (van delen zorgproces), zich o.a. uitend in:
•    tevredenheid senior-verpleegkundige over afstemming en informatievoorziening
 
3 Mate van bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling, zich o.a. uitend in:
•    kwaliteit en kwantiteit van de voorgestelde kwaliteitsverbeteringen
 
4 Kwaliteit van de gegeven werkbegeleiding, zich o.a. uitend in:
•    tevredenheid studenten/stagiairs/arts-/co-assistenten/collega's
   1. Speelruimte
Klik hier als u tekst wilt invoeren.


  1. Contacten
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

  1. Functie-eisen
 
 
 
 
 
 
Betrokken en gedreven : aanpassingsvermogen, klantgerichtheid en uitdrukkingsvaardig
Vernieuwend en nooit uitgeleerd: zelfstandig, pro actief en ontwikkelingsgericht
Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen: persoonlijk leiderschap en teamgericht


 

 
Waardering:
Functiecode:

< Go back to the overview of all orders