Atos

SRQ125488 - Adviseur milieukwaliteit

Work location:
Schipholweg 128 te Leiden
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
01.09.2019
Hours per week:
8

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND

 
FUNCTIEPROFIEL
 
(Staf)afdeling                                              :   Leefmilieu
Naam functie                                              :   Adviseur milieukwaliteit
Functienummer                                           :   302
 

 
 
1.           DOEL VAN DE AFDELING
 
De afdeling Leefmilieu voert alle milieutaken in de buitenruimte uit anders dan gericht op vergunningverlening aan bedrijven en handhaving daarvan, inclusief in- en externe advisering op gebied van bodem, lucht, energie, geluid, RO, DUBO, GIM, externe veiligheid, verkeer en vervoer, chemie e.d. Daarnaast formuleert de afdeling operationeel milieubeleid en worden klachten behandeld op het terrein van niet aan bedrijven gerelateerde klachten en meldingen.
 
 
2.           DOEL FUNCTIE
 
Ontwikkelen van beleid en adviseren op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, energie, duurzaam bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Ondersteunen bij de vergunningverlening en naleving van wet- en regelgeving op deze gebieden. Uitvoeren van onderzoeken.
 
 
3.           POSITIE
 
Legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Leefmilieu.
 
Heeft contact met medewerkers, gemeenten, hogere overheden en externe uitvoerders waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden.
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer) als uitgangspunten voorhanden.
 
 
4.           RESULTAATGEBIEDEN
 
4.1         Beleidsontwikkeling en advisering op (één of meerdere van) de vakgebieden geluid, lucht, externe veiligheid, energie, duurzaam bouwen en ruimtelijke ordening en milieu
 
-              Verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen;
-              Vertaalt deze in voorstellen en notities;
-              Adviseert het management;
-              Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied;
-              Draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen, regelingen, maatregelen e.d.;
-              Fungeert als eerste aanspreekpunt op het vakgebied.

Prestatie-indicatoren-              Kwaliteit en tijdigheid van beleidsnotities;
-              Kwaliteit van de adviezen;
 
4.2         Advisering ten behoeve van vergunningverlening en handhaving
 
-              Adviseert de medewerkers vergunningverlening en handhaving op één of meerdere van de vakgebieden.

Prestatie-indicatoren-              Kwaliteit van de adviezen;
-              Kwaliteit van de ondersteuning aan andere afdelingen.
 
4.3     Onderzoeken
 
-              Voert uit en beoordeelt meer complexe onderzoeken in het kader van plannen ruimtelijke ordening en voorgenomen bouw;
-              Voert de discussie met de betrokken instanties over dergelijke onderzoeken.

Prestatie-indicatoren-               Kwaliteit en tijdigheid van onderzoeken.
 
 
5.           ONTWIKKELINGEN
 
Er is een duidelijke tendens naar een verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor een grotere beleidsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor gemeenten om zelf lokaal beleid (bijv. op het terrein van geluid en lucht) vast te stellen. De samenhang van het milieubeleid met de ruimtelijke ontwikkelingen maken het ook noodzakelijk om specifiek naar gebieden te kijken om te bezien welke milieukwaliteit daar gerealiseerd kan of moet worden.
 
 
 6.           KRITIEKE SITUATIES
 
De adviseur is in de praktijk vaak specialist op een van de vakgebieden van deze functie. Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.
 
Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
 
 
7.       COMPETENTIES
 
7.1     Gedragsvaardigheden
 
-              Mondelinge presentatie
-              Overtuigingskracht
-              Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
-              Omgevingsbewustzijn
-              Oordeelsvorming
-              Probleemanalyse
 
7.2   Kennis
 
-              HBO/WO- opleiding
-              Technische kennis op één of meerdere vakgebieden geluid, lucht, externe veiligheid, energie, duurzaam bouwen, ruimtelijke ordening en milieu
-              Ruime ervaring op het vakgebied
-              Minimaal 5 jaar ervaring als Adviseur met milieu,- ruimtelijke ordening- en natuurwet- en regelgeving
-             bij voorkeur ervaring binnen een omgevingsdienst

< Go back to the overview of all orders