Atos

SRQ125614 - Bouwplantoetser / Vergunningverlener

Work location:
Schipholweg 128 te Leiden
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
01.09.2019
Hours per week:
36

De Omgevingsdienst West-Holland is op zoek naar een Bouwplantoetser/Vergunningverlener WABO.

Doel van de afdeling

Vergunningverlening is het reguleren van de voorgenomen handelingen met effecten op de omgeving. Het verlenen van toestemming kan plaatsvinden door het goedkeuren van een melding, het afgeven van een vergunning of het verlenen van een ontheffing.

Doel van de functie
Zorg dragen voor een goede behandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning. Stelt de daartoe benodigde producten - waaronder vergunningen- vast en draagt zorg voor de uitvoering.

Positie
Legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Omgevingsmanagement. Bespreekt in eerste instantie met de teamleider de dagelijkse (inhoudelijke) voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.
Je hebt contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Daarnaast moet je op basis van kennis en deskundigheid verplichtingen kunnen opleggen, waarbij overtuigingskracht de boodschap kan ondersteunen.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en de wet- en regelgeving (met name de Wabo) als uitgangspunten voorhanden.

Resultaatgebieden
Advisering en behandeling Wabo

 • behandelt aanvragen omgevingsvergunning en beschikt daarop
 • behandelt meldingen sloop en asbestverwijdering
 • informeert aanvragers over de procedure, criteria e.d.
 • behandelt inhoudelijk bedenkingen in het kader van procedures
 • adviseert intern aan de afdelingen Advies en Toezicht& Handhaving

Prestatie-indicatoren

 • kwaliteit en tijdigheid van de vergunningen en beschikkingen
 • aantal vergunningen
 • actualiteit vergunningen
 • kwaliteit van de adviezen
 • klantgerichtheid

Projecten

 • is inhoudelijk verantwoordelijk voor (kleinere) projecten
 • bewaakt de actualiteit en vertaalt zaken naar de afdeling
 • bewaakt de voortgang en levert informatie aan betrokkenen
 • handelt conform de uitgangspunten van het kwaliteitssysteem van de ODWH

Prestatie-indicatoren

 • kwaliteit en tijdigheid van het project
 • kwaliteit en uitvoerbaarheid van plannen
 • rapportage

Communicatie en afstemming

 • levert relevante informatie aan intern betrokkenen (bijvoorbeeld toezichthouder)
 • draagt zorg voor juiste en actuele informatie over aanvragen in de database
 • draagt zorg voor relevante informatie aan burgers en bedrijven en onderhoudt contacten

Prestatie-indicatoren

 • kwaliteit inhoud database
 • klantgerichtheid

Ontwikkelingen
Een toenemend aantal bouwwerken valt onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen. Voor dergelijke bouwwerken hoeft geen vergunning aangevraagd te worden en er hoeft ook geen melding te worden gedaan. De bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit en moeten bovendien worden opgenomen in de BAG.

Kritieke situaties

 • Je moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie
 • Je moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen
 • Je moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties

Competenties
Gedragsvaardigheden

 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • overtuigingskracht
 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • klantgerichtheid
 • samenwerken
 • integriteit

Kennis

 • een op de functie gerichte HBO Bouwkunde opleiding
 • kennis van bouwregelgeving
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als Bouwplantoetser/Vergunningverlener Wabo (BRIKS-activiteiten en meervoudige, complexe aanvragen zoals monumenten, strijdig gebruik /ruimtelijke ordening)
 • Specifieke vakkennis op gebied van de Wet Bibob, bouwplantoetsing , bezwaar en beroepszaken, omgevingswet en RO
 • Bezit AWB 1 (AWB 2 is een pré)

De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders