Atos

SRQ127014 - Senior Adviseur PAS

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.05.2019
Ending date:
01.05.2020
Hours per week:
20

  Wie zijn wij?
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan werken we vanuit 4 units: de unit Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater), de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer, de unit GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen en de unit PAS-bureau.
De unit PAS-bureau ondersteunt de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof in opdracht van de Regiegroep Natura 2000/PAS (12 provincies en 3 ministeries) door onder andere gebruikers, alsmede de PAS partners zelf te ondersteunen, adviseren en rapportages te verzorgen.
 
De unitmanager van het PAS-bureau is je leidinggevende, waarbij de dagelijkse inhoudelijke aansturing via IPO loopt als opdrachtgever voor onderstaande werkzaamheden.
 
Voor wie werk je?
De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis. Het IPO-bureau ondersteunt de vereniging van twaalf provincies. 
 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een uniek samenwerkingsprogramma, waarin ecologie en economie met elkaar worden verbonden. Het programma heeft als doel het herstellen, beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur in Natura 2000 gebieden, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Het PAS programma is de grondslag voor onder meer vergunningverlening door de 12 provincies op basis van de Wet natuurbescherming in 118 Natura 2000 gebieden en Tracébesluiten op grond van de Tracéwet. Om beide doelstellingen te realiseren worden door de PAS-partijen maatregelen genomen om de natuur te herstellen en de uitstoot van stikstof te laten dalen, wordt gemonitord of de stikstofdepositie in de gebieden een blijvende daling laat zien en wordt ecologisch onderbouwd dat uitgifte van ruimte voor economische ontwikkelingen mogelijk is.

BIJ12 is per direct op zoek naar een gezaghebbende inhoudelijke professional, die met verstand van zaken adviseert, meedenkt en –werkt.
 
In welke bestuurlijke context ga je werken?
Het PAS betreft een samenwerkingsprogramma tussen de ministeries van LNV, IenW en Defensie, Rijkswaterstaat, IPO en de 12 provincies waarbij diverse belangen met elkaar moeten worden verbonden. De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats op het niveau van een tweejaarlijks bestuurlijk overleg, waarbij de doelen op strategisch niveau worden bewaakt in een Regiegroep op het niveau van directeuren. De operationele aansturing van het Programma is belegd bij een managementteam met vertegenwoordigers vanuit de ministeries van LNV, I&W en het IPO.
Dit managementteam stuurt diverse projecten binnen het programma aan.

Wat ga je doen?
Als adviseur Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) lever je inhoudelijke adviezen ten behoeve van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dan wel, indien dit vooraf is aangegeven, ten behoeve van alle PAS-partners (LNV, I&W, IPO). De advisering richt zich niet op standpuntbepaling van de provincies, maar op inhoudelijke kwesties die relevant geacht worden voor het IPO (dan wel andere PAS-partners) om hun standpunten te kunnen bepalen. Deze inhoudelijke adviezen dragen bij aan het optimaliseren van de voorspelbaarheid, stabiliteit en de bestuurlijke keuzes die hierbij gemaakt kunnen en moeten worden. Verder gaat het om de impact van keuzes voor de provinciale uitvoeringspraktijk scherp te krijgen. Je levert (gevraagd en ongevraagd) advies aan de IPO-PAS programmamanager in het kader van de voorbereiding van de besluitvorming  (zoals Regiegroep, Ambtelijke en Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland). Daarnaast lever je bijdragen aan inhoudelijke werkgroepen vanuit uitvoeringsperspectief over de jaarlijkse herziening van AERIUS Monitor, Register en Calculator in de betreffende interbestuurlijke werkgroepen
 
Je bent in deze rol een belangrijke sparringpartner voor het RIVM, dat namens de PAS-partners AERIUS ontwikkelt en beheert. Je werkt nauw samen met de AERIUS-adviseurs van het PAS-bureau. Je werkt voor en met de provincies, waarbij je uiteraard de PAS programmadoelen voor ogen houdt. In het IPO-PAS team praat je mee over de provinciale afstemming van standpunten en de implementatie van PAS kaders en afspraken.
 
De werkzaamheden worden verricht voor minimaal 16 uur per week, waarbij deze varieert van 16 tot 20 uur per week. Je inzet per week wordt in afstemming met de Programmamanager PAS van het IPO en de unitmanager bepaald.
 
De adviseur wordt ingehuurd voor een periode van 1 jaar met optie tot 1 x 12 maanden. De startdatum is zo snel mogelijk na gunning van deze opdracht, maar uiterlijk op 1 mei 2019. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 
Wat verwachten wij?
Je bent een gezaghebbend inhoudelijk professional met verstand van de PAS en AERIUS (dan wel de intentie om dat op te bouwen). Je bent zowel gesprekspartner voor AERIUS-medewerkers van het RIVM en inhoudelijke PAS-collega’s als voor de IPO-PAS programmamanager en provinciale beleidsmedewerkers PAS. Je hebt gevoel voor de bestuurlijke impact van technische beslissingen en bent alert op de impact voor (provinciale) uitvoering.

< Go back to the overview of all orders