Atos

SRQ127569 - Contractmanager Doelgroepenaanpak en Maas

Work location:
Utrecht
Starting date:
03.06.2019
Ending date:
03.06.2020
Hours per week:
32

Wie zijn wij
Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Goedopweg is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland, het bedrijfsleven verenigd in de U15 en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere regionale of lokale partners.Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid
Midden-Nederland is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.
Goedopweg is verantwoordelijk voor de volgende deelprogramma’s:
- KTA U Ned
- gezamenlijke Minder Hinder aanpak 2020 - 2030
- Partnerschip Talking Traffic in regio Utrecht
- pilot MaaS Leidsche Rijn
- overall communicatie in de regio via Goedopweg 
Korte termijnaanpak U Ned
Goedopweg is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de Korte Termijnaanpak (KTA) U Ned. (U Ned is een breed samenwerkingsprogramma tussen het Rijk en de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.) In oktober 2018 is besloten om de 1e tranche KTA U Ned 2019 – 2021 in te vullen door middel van het voorbereiden en uitvoeren van de volgende maatregelen:
  • Werkgeversaanpak
  • Doelgroepenaanpak
  • Logistiek
 
Gezamenlijke Minder Hinder aanpak 2020 - 2030
Rond Utrecht en Amersfoort wordt in de periode van 2020 tot 2030 voor 2 tot 3 miljard aan nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Dit wordt in 4 grote projecten (deels) tegelijk uitgevoerd:
  • A12/A27 Ring Utrecht (RWS)
  • Noordelijke Randweg Utrecht (Gemeente Utrecht)
  • A27 Houten – Hooipolder (RWS)
  • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (RWS)
 
De 4 projecten veroorzaken samen voor  ca 10 jaar wegwerkzaamheden en daarmee gepaarde hinder in de regio Utrecht. Een eerste inschatting van de te verwachten Minder Hinder(MH) opgave die is gemaakt in mei 2017 laat zien dat er 44.000 – 60.000 auto’s per dag van de weg gehaald moeten worden om de doorstroming op de wegen op het niveau te houden zonder werkzaamheden.
 
In principe draagt elk realisatieproject zelf de verantwoordelijkheid om de verkeershinder (en andere hinder) die ontstaat tijdens het bouwen te beteugelen. Omdat bovengenoemde projecten zowel een grote impact hebben op de regionale bereikbaarheid (en daarmee ook leefbaarheid), en omdat ze voor een aanzienlijk deel tegelijkertijd in uitvoering zijn, is op bestuurlijk niveau besloten om een gezamenlijke Minder Hinder aanpak voor deze projecten op te zetten, en de verantwoordelijkheid hiervoor te beleggen bij Goedopweg. Voor het opzetten en uitvoeren van de gezamenlijke Minder Hinder aanpak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 7 klapper die door Rijkswaterstaat is ontwikkeld (bestaande uit de 7 pijlers Slim plannen, Slim bouwen, Mobiliteitsmanagement, Verkeersmanagement, Communicatie, Publieksvriendelijke uitvoering en Samenwerking). Onderdeel van deze aanpak is het ontwikkelen en uitvoeren van een zogenaamd mobiliteitsmaatregelenpakket, dat bestaat uit verschillende typen mobiliteitsmaatregelen/projecten. Onderdeel van dit mobiliteitsmaatregelenpakket is de werkgeversaanpak.

 
In zowel de KTA U Ned als de gezamenlijke Minder Hinder aanpak speelt ‘de doelgroepenaanpak’ een belangrijke rol. Hierbinnen vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te verleiden om niet tijdens de spits met de auto te reizen. .
 
We zoeken een contractmanager voor de contractbeheersing van het project MaaS Leidsche Rijn, en voor de verschillende projecten binnen de Doelgroepenaanpak, waaronder de gedragsbeïnvloeding i.h.k.v. de Westelijke Stadsboulevard en Reizigers onder de 15 km (zie Doelgroepenplan), zowel vanuit KTA U Ned als de Minder Hinder aanpak. 
 
Wie zoeken wij?
We zoeken een contractmanager die pragmatisch is, open communiceert en een goed gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij of zij is kritisch, staat stevig in zijn schoenen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Hij of zij heeft geen probleem met het werken in een klein team waarin een open samenwerking wordt gewaardeerd en taken soms worden gedeeld
 
Je werkt in het team Doelgroepenaanpak, dat wordt aangestuurd door een projectmanager, en verder wordt bemenst door collega’s die werken aan MaaS Leidsche Rijn, Westelijke Stadsboulevard, de Werkgeversaanpak en Logistiek. 
  
Wat ga je doen
Van de projecten MaaS Leidsche Rijn en Westelijke Stadsboulevard zijn de aanbestedingen en voorbereidingen reeds begonnen. Voor beiden is gunning verwacht in juli as. Dit betekent dat je het aanspreekpunt/opdrachtgever zult zijn tijdens de uitvoering voor de opdrachtnemer(s). Daarnaast zal je bij de overige projecten de contractmanagement rol in de voorbereiding van en de aanbesteding vervullen. Vanuit alle projecten is het jouw eerste zorg dat de afgesloten contracten worden nageleefd door de opdrachtnemers, en dat het contractbeheer op orde is vanaf het begin tot afronding van de contracten. Samen met de projectmanager en andere teamleden stuur je op succesvolle, tijdige en beheerste voorbereiding en uitvoering van de projecten waarvoor jullie team verantwoordelijk is.

< Go back to the overview of all orders