Atos

SRQ129040 - Logistiek Makelaar

Work location:
Utrecht
Starting date:
08.07.2019
Ending date:
08.07.2020
Hours per week:
32

Wie zijn wij

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht kent u als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Maar als provincie is het ook een veelzijdige organisatie met een politiek bestuur en ruim 700 ambtenaren die zich iedere dag inzetten voor een gezond milieu, een goed onderhouden wegennet, natuurbehoud, toereikende gezondheidszorg, een veelzijdig cultuuraanbod en een vitaal bedrijfsleven. De provincie vormt de bestuurlijke schakel tussen de rijksoverheid en de gemeenten in de provincie en heeft daarmee belangrijke taken op het gebied van coördinatie, planning en visie. De provincie is tevens de juridische moederorganisatie van Goedopweg, en is daarmee de uitvragende partij voor deze opdracht.
 
Goedopweg
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie op het gebied van mobiliteit van de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het Ministerie van IenW en het werkgeversnetwerk U15. Op projectniveau werken wij ook samen met andere regionale of lokale partners.
Midden-Nederland is de draaischijf van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in heel Midden-Nederland. Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere bereikbaarheid. Een van die oplossingen is slim reizen. Daarbij gaat het vaak om eenvoudige, maar effectieve maatregelen zoals buiten de spits reizen en thuiswerken. Maar ook mobiele apps en andere innovaties kunnen helpen om de huidige infrastructuur beter te benutten. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.
 
Aanleiding voor de uitvraag
Goedopweg werkt in de periode 2019 - 2021 onder meer aan volgende opgaven en opdrachten:

 • de voorbereiding en uitvoering van de Korte Termijnaanpak (KTA) van het regio brede programma U Ned
 • de voorbereiding en uitvoering van de gezamenlijke hinderopgave 2020 – 2030

  Voor beide opdrachten is het van belang om logistieke projecten, activiteiten en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan spitsmijdingen in het goederenvervoer.
  Daarnaast hebben de gemeenten Amersfoort en Utrecht van het ministerie van I&W financiële middelen gekregen om in 2019 een impuls te geven aan de doelstellingen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) via een systeem (netwerk) van white label Hubs voor de centrumbevoorrading. Dit is nauw gekoppeld aan de opgave van de KTA.
  Deze uitvraag is bedoeld om aan bovenstaande opgaven invulling te kunnen geven.
   
  Wie zoeken wij?
  We zoeken een logistiek makelaar die de komende periode het bedrijfsleven activeert en helpt de logistieke activiteiten in de regio Utrecht slimmer en schoner te maken. Hierbij ligt de focus op de stedelijke gebieden Utrecht en Amersfoort
   
   Wie ben jij?
  Je bent een netwerker die praktisch advies geeft over invoering van slimme logistieke oplossingen in bedrijven en binnenstad ondernemers, waarbij je inzicht geeft in de (subsidie)mogelijkheden en voordelen.  Je hebt een goed netwerk aan vraag en aanbod kant in de logistieke sector. Denk daarbij aan verladers, vervoerders, bestaande logistieke hubs, brancheverenigingen of netwerken en vakspecialisten.
  Je bent in staat dat wat je waarneemt in de praktijk te vertalen naar ‘Best Practices’, je deelt deze inspirerende praktische voorbeelden van logistieke oplossingen.
  Je communiceert proactief over de plannen en initiatieven in de regio. Je bent de linking pin tussen de bedrijven en ondernemers en de gemeenten Utrecht en Amersfoort.
   
  Wat ga je doen?
   
  Een logistiek makelaar is de smeerolie voor de logistieke opgave van de regio Utrecht, die:
 • bedrijven inzicht geeft in de kansen voor het verbeteren van hun logistiek;
 • gebruik maakt van (gedrags)kennis opgedaan door gemeente Utrecht, Goedopweg en vorige logistiek makelaars;
 • streeft naar uitrol van aansprekende resultaten in Beter Benutten Vervolg, bijvoorbeeld de Cargobike;
 • publiek-private (financiële) samenwerkingsafspraken bevordert;
 • bedrijven verbindt aan subsidiekansen om het opstarten van verbeterprojecten te  versnellen;
 • samenwerking versterkt met brancheverenigingen, netwerken en bedrijven zoals TLN, evofenedex, Green Business Club, werkstichting Lage Weide en ondernemersverenigingen in Utrecht en Amersfoort;
 • actief samenwerkt met de gemeenten Amsterdam, Zwolle en Maastricht omdat deze ook ideeën over bundelen van logistieke stromen hebben ingediend bij I&W;
 • afstemming zoekt met lopende trajecten van de Topsector Logistiek op het gebied van bundelen logistieke stromen in en om de stad;
 • focust op daily urban systems van gemeentes Utrecht en Amersfoort, samenwerking met andere bedrijven, bedrijfsterreinen en/of logistieke centra is mogelijk, zeker als dit bijdraagt aan ontlasting van de grootste bereikbaarheidsknelpunten;
 • bouwt aan communities bijvoorbeeld rond horecalogistiek en inkoopstromen;
 • herinrichtingsprojecten en minder hinderopgave gebruikt als hefboom voor verduurzaming in de logistieke sector. 
   
  Wat verwachten wij?
  We verwachten dat je op basis van bedrijfsbezoeken en gesprekken met ondernemers(netwerken) logistieke stromen, aantal voertuigen, routes en rijtijden in kaart brengt. Voor wat betreft de ontwikkeling van een white label hub verwachten we dat je op basis van de uitkomsten van eerdere onderzoeken en de ervaringen op het gebied van bundelen logistieke stromen aan de slag gaat met het ontwikkelen van een concept voor een whitelabel concept, dat te kopiëren is naar andere steden.
   
  Op basis van de verzamelde gegevens en na inventarisatie van behoeften maak je de vertaalslag naar kansrijke oplossingen per gemeente, denk daarbij aan aanpassingen in regelgeving, nieuwe mogelijkheden tot samenwerking. Zijn er geen kant-en-klare oplossingen voorhanden, dan kan je pilots starten.
  Je helpt ondernemers met het opstellen van hun logistiek veranderplan. Dit veranderplan beschrijft de oplossingen en maakt de effecten qua efficiëntie, CO2 reductie en verkeersdruk zichtbaar en meetbaar.

   
  De logistiek makelaar draagt hiermee bij aan:
 • De KTA-aanpak logistiek, die aantoonbaar dient te resulteren in 200 spitsmijdingen per dag in 2021, 9.645 ton CO2 reductie in 2021;
 • De Minder Hinder opgave, door van de voor de KTA behaalde spitsmijdingen minimaal 100 spitsmijdingen per dag aantoonbaar te laten bijdragen aan de minder hinder opgave (d.w.z. na 2021 blijven optreden, op voor de minder hinder opgave relevante locaties);
 • De totstandkoming van een netwerk van white label hubs voor Amersfoort en Utrecht, waarvoor concrete stappen, inclusief een blueprint voor een geslaagde aanpak, in 2019 moeten worden gezet. In de bijlage vind je meer informatie over deze white label hubs.
 • De totstandkoming van een uitvoeringsplan onder regie van Goedopweg. 

 

< Go back to the overview of all orders