Atos

SRQ129094 - Procesbegeleider

Work location:
Hengelo
Starting date:
17.06.2019
Ending date:
16.06.2020
Hours per week:
16

Profielschets Procesregisseur particuliere aanpak
 
De afdeling Stad en Regie van de gemeente Hengelo zoekt tot in ieder geval1 mei 2022 een procesregisseur particuliere aanpak binnen het programma Hengelo Aardgasvrij. Bijzondere aandacht gaat uit naar de voorbeeldwijk, het proeftuin project, Nijverheid aardgasvrij. Het komen tot een gezamenlijk uitvoeringsplan en hier uitvoering aan geven vormen de kern van de werkzaamheden. Gezamenlijk betekent in samenspraak en zorgvuldige afstemming met de particuliere eigenaren en andere inwoners van en belanghebbenden in de Nijverheid.

Functie omschrijving
 
Sinds drie jaar (januari 2016) is intensief samengewerkt met de alliantie Nieuwe Energie Overijssel, woningcorporatie Welbions, netbeheerder Enexis, Provincie Overijssel, Warmtenetwerk Hengelo, Warmtebedrijf Hengelo, Twence, Bio Energie cluster Oost Nederland (BEON) en Pioneering om te komen tot een aanpak voor de warmteplannen Nijverheid en Twekkelerveld (Enschede).
 
De Nijverheid is op basis van een voorstudie geselecteerd als kansrijk, gebaseerd op een idee dat het aanleggen en aansluiten op een lokaal warmtenet qua techniek en aantallen woningen haalbaar is. Verdere globale uitwerking heeft uitgewezen dat meer technische varianten haalbaar lijken. De keuze voor het voorkeursalternatief staat echter niet onomstotelijk vast en moet via een gedetailleerde business case en maatschappelijke bereidheid c.q. acceptatie worden bepaald. Beide activiteiten, het inbrengen van de juiste technisch-financiële data ten behoeve van de business case, en het toetsen en organiseren van maatschappelijk draagvlak/acceptatie behoren tot de werkzaamheden van de procesregisseur particuliere aanpak.


De Nijverheid is geselecteerd als proeftuin voor het landelijke programma Aardgasvrije Wijken. De proeftuin richt zich op de volgende opgave: ‘met welk scenario kunnen we met alle partners zoveel mogelijk huizen verduurzamen op een manier dat we de huurders en eigenaren over de streep halen?‘. Ook de provincie Overijssel heeft een projectsubsidie toegekend voor het ontwikkelen van een gebiedstransitieplan en datgene wat nodig is voor het proces van de transitie naar aardgasvrije energievoorzieningen in het gemeentelijke apparaat te borgen.
In dit kader moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd, waaronder: een uitwerking van sociale, financiële, technische en ruimtelijke elementen (wijkanalyses, financiering, een beschrijving van de huidige en de toekomstige energie-infrastructuur, de ruimtelijke inpassing en een investeringsbegroting.

 
Ook moeten, in het bijzonder voor particuliere eigenaren, een aantal zaken nader uitgewerkt worden zoals financieringsarrangementen, juridisch-regulatorisch kader en maatschappelijke acceptatie van het alternatief. Daarnaast heeft het de voorkeur dat (alle) woningen worden verduurzaamd, want het aardgasvrij maken van woningen gaat gepaard met het isoleren van woningen waardoor de warmtevraag wordt verminderd. De financiële zorgen en het hele proces van verbouwen of misschien verhuizen vraagt veel van het draagvermogen van de wijk. Daarom is bewonersbenadering, participatie en betrokkenheid van essentieel belang!
De procesregisseur particuliere aanpak draagt is hiervoor verantwoordelijk en heeft hier belangrijke activiteiten in te organiseren en uit te voeren.
De aanpak van de proeftuin is ingestoken als een leerproces waarbij een combinatie van project- en processturing noodzakelijk is. Dit vraagt om een procesregisseur die nieuwsgierig en leergierig is. Tevens moet deze persoon in staat zijn om het lerend vermogen binnen het projectteam te organiseren.

 
De procesregisseur particuliere aanpak moet binnen de totale projectorganisatie een team/structuur bouwen voor de volgende fasen van de proeftuin die in staat is om de ‘Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij’ in goede samenhang te realiseren. Het gaat om een projectstructuur voor de ontwikkelfase en realisatiefase:
 
Ontwikkelfase
In de ontwikkelfase worden de randvoorwaarden voor een alternatieve warmtevoorziening verder uitgewerkt. Afspraken tussen partijen moeten worden geformaliseerd, onderbouwing van de uitgangspunten, demarcatie van het warmtenet, planningen tussen partijen en een gedetailleerde business case. Het resultaat moet voldoende zekerheden geven voor de voorbereiding van de realisatie. Activiteiten zijn bijvoorbeeld aanbesteden, proefsleuven graven, onderzoek vergunningaanvragen en de vergunningaanvraag voor de aanleg van het eventuele warmtenetwerk.Realisatiefase
Feitelijke aanleg van de alternatieve warmtevoorziening, het aansluiten van de woningen hierop en het afsluiten van de aardgas aansluiting. Parallel start de renovatie van woningen.


Deze persoon draagt de verantwoordelijkheid voor het succes van de particuliere aanpak binnen de voorbeeldwijk Nijverheid Aardgasvrij, de proeftuin.
 

< Go back to the overview of all orders